zdroj: https://prag.diplo.de/cz-cs

V důsledku pandemie koronaviru je cestování z mnoha zemí do Německa omezeno. Při cestách z do Německa je nutné, předložit potvrzení o negativním testu nebo o očkování či prodělání onemocnění covid-19. Provést digitální registraci příjezdu a nastoupit do karantény je nutné pouze při příjezdu z některých zemí.

Omezení při cestách do Německa

I nadále zůstávají v platnosti omezení platná v rámci celé EU. V Německu je vydává Spolkové ministerstvo vnitra, výstavby a vlasti (BMI). Před cestou si prosím zjistěte na jeho webových stránkách, jaká pravidla platí pro zemi, z níž do Německa cestujete.

Cestování do Německa je v zásadě možné z:

 • členských států EU,
 • nečlenských států EU, které jsou součástí Schengenského prostoru: Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko,
 • dalších států, z nichž jsou cesty do EU s ohledem na jejich aktuální epidemiologickou situaci povolené.

Cesty do Německa z jiných zemí jsou bez omezení účelu (tedy i návštěvy a turistické cesty) možné pouze  pro osoby s ukončeným očkováním. Musí se přitom jednat o očkování vakcínou uvedenou na webových stránkách Institutu Paula Ehrlicha a od podání poslední dávky musí uplynout minimálně 14 dní. Další informace naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra .

Pro neočkované osoby z dalších států je cestování do Německa i nadále možné pouze ve výjimečných případech. Základním předpokladem je, že je tato cesta nezbytně nutná.

Zákaz přepravy osob ze zemí s mimořádně nakažlivou variantou viru

Ze zemí, ve kterých jsou velmi rozšířené varianty koronaviru (tzv. oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) je zakázána přeprava cestujících. Přepravní společnosti, např. letecké či železniční, nesmí z těchto zemí do Německa přepravovat cestující. Přeprava osob je v těchto případech možná pouze ve velmi ojedinělých případech. Tyto výjimky se vztahují zejména na

 • státní občany Spolkové republiky Německo a osoby s bydlištěm a platným povolením k pobytu v Německu, jakož i jejich manžely či životní partnery, kteří s nimi žijí ve společné domácnosti, a jejich nezletilé děti,
 • osoby, které v Německu pouze přestupují, a několik málo dalších výjimečných případů.

I v případě těchto výjimek je však před příjezdem nutné provést digitální registraci příjezdu, předložit potvrzení o negativním testu na covid-19 či jiné potřebné potvrzení a, vyžadují-li to platné předpisy, nastoupit do povinné karantény. Další informace naleznete níže.

Výjimky platí pro přestup v tranzitním prostoru letiště při cestách ze/do zemí mimo schengenský prostor. Další informace naleznete níže.

Další informace o zákazu přepravy osob naleznou cestující na webových stránkách Spolkového ministerstva vnitra, resp. Spolkového ministerstva zdravotnictví. Seznam oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru je k dispozici na webových stránkách Institutu Roberta Kocha.

Digitální registrace příjezdu

Osoby, které se v posledních 10 dnech zdržovaly ve vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru, musí před příjezdem do Německa provést na webové stránce www.einreiseanmeldung.de registraci příjezdu a mít u sebe při příjezdu potvrzení o provedené registraci. Povinná registrace příjezdu se nevztahuje zejména

 • na osoby, které vysoce rizikovou oblastí nebo oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru pouze bez zastávek projížděly,
 • na osoby, které Německem pouze projíždějí a zemi nejrychlejší cestou opět opustí nebo
 • na osoby v rámci příhraničního styku, které se ve vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru zdržovaly méně než 24 hodin či do Německa cestují pouze na dobu kratší než 24 hodin.

Při příjezdu z vysoce rizikové oblasti (nikoliv však z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) platí navíc výjimka pro pobyty kratší než 72 hodin, jejichž účelem je návštěva blízkých příbuzných (rodičů, potomků), jakož i manželů a životních partnerů, kteří s dotyčným nežijí ve společné domácnosti, a cesty za účelem výkonu práva péče o dítě.

Náhradní oznámení pro příjezd do Německa v dalších jazycích

Další informace pro cestující naleznete v tomto informačním letáku a na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví .

Povinnost předložit při cestách do Německa negativní test nebo potvrzení o očkování či prodělání onemocnění covid-19

Cestující starší dvanácti let musí při příjezdu do Německa předložit tato potvrzení:

 • Při příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru: negativní test na covid-19. Potvrzení o očkování nebo prodělání onemocnění covid-19 v tomto případě nestačí.
 • Při příjezdu z ostatních oblastí (nezávisle na jejich klasifikaci nebo použitém dopravním prostředku): potvrzení o očkování, prodělání onemocnění covid-19 nebo negativní test.

Tato potvrzení je nutné mít při příjezdu u sebe. V případě cesty letadlem je potvrzení nutné na vyžádání předložit před odletem také letecké společnosti.

Výjimky z povinnosti předložit negativní test/příslušné potvrzení:

 • osoby, které Německem pouze bez zastávek projíždí
 • zaměstnanci přepravních společností

Pro pendlery, kteří do Německa cestují na méně než 24 hodin, platí povinnost předložit negativní test či příslušná potvrzení pouze při cestách z vysoce rizikových oblastí a oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru nebo v případě cesty letadlem. Neočkované osoby a osoby, které onemocnění covid-19 prodělaly, musí v těchto případech předkládat negativní test pouze dvakrát týdně.

Další informace o povinnosti předkládat příslušná potvrzení naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.

Požadavky na předkládaná potvrzení

 V případě osob s negativním testem:

Negativní výsledek testu provedeného metodou amplifikace nukleových kyselin (např. PCR, PoC-PCR) v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce. Test nesmí být proveden dříve než 72 hodin před příjezdem (čas odebrání vzorku).

Případně se je možné prokázat také negativním výsledkem antigenního rychlotestu v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce. V případě pobytu v rizikové či vysoce rizikové oblasti nesmí být test proveden dříve než 48 hodin před příjezdem. V případě pobytu v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru nesmí být test proveden dříve než 24 hodin před příjezdem.

Podrobné informace o uznávaných testech naleznete na webových stránkách Institutu Roberta Kocha.

V případě očkovaných osob:

Potvrzení o aplikaci očkování proti koronaviru v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce v digitální či tištěné podobě (např. žlutý mezinárodní očkovací průkaz WHO). Musí se přitom jednat o očkování jednou z vakcinačních látek uvedených na webových stránkách Institutu Paula Ehrlicha. Poslední očkovací dávka musí být podána minimálně 14 dní před cestou do Německa.

V případě osob, které prodělaly onemocnění covid-19:

Pozitivní výsledek PCR testu na koronavirus starý minimálně 28 dní a maximálně 6 měsíců.

Předpisy upravující povinnou karanténu

Povinnou karanténu po příjezdu do Německa upravuje Nařízení o vstupu na území SRN, které dne 30. července 2021 vydalo Spolkové ministerstvo zdravotnictví.

 
Podle tohoto nového nařízení platí v prvních 10 dnech po příjezdu do Německa z vysoce rizikové oblasti nebo oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru povinnost

 • odebrat se neprodleně po příjezdu do Německa do cíle Vaší cesty a
 • nastoupit domácí karanténu. V případě příjezdu z vysoce rizikové oblasti v délce 10 a při příjezdu z oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru v délce 14 dní.

Během karantény nesmíte opustit dům či byt, v němž karanténu trávíte, ani přijímat návštěvy.

Výjimky z povinné karantény

Povinná karanténa se nevztahuje na

 • osoby, které vysoce rizikovou oblastí (nikoli oblastí s mimořádně nakažlivou variantou viru) pouze bez zastávek projíždí
 • osoby, které Německem pouze projíždějí a zemi nejrychlejší cestou opět opustí
 • pendlery, kteří přes hranici pravidelně cestují za účelem výkonu povolání či studia, ale minimálně jednou týdně se vrací do místa svého bydliště.

V případě pobytu ve vysoce rizikové oblasti (nikoli oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru) platí:

Karanténu lze předčasně ukončit předložením negativního testu, potvrzení o očkování nebo o prodělání onemocnění covid-19. Test je však možné provést nejdříve 5. den po příjezdu do Německa.

Pro děti mladší 12 let končí karanténa po 5 dnech (místo po 10 dnech) i bez předložení příslušného potvrzení.

 

V případě pobytu v oblasti s mimořádně nakažlivou variantou viru platí:

Zkrácení doby karantény není až na výjimky možné. Pokud je daná oblast během trvání karantény zařazena na seznam vysoce rizikových oblastí, v důsledku čehož již není považována za oblast s mimořádně nakažlivou variantou viru, platí pravidla a výše uvedené výjimky pro příjezd z vysoce rizikové oblasti.

Další informace pro cestující naleznete na webových stránkách Spolkového ministerstva zdravotnictví.