Článek V.
Členství, jeho vznik a zánik
V.1. Členství v “APČR” je dobrovolné. Základní podmínky členství jsou stanoveny
v tomto článku.
V.2. Člen musí bezvýhradně souhlasit se stanovami “APČR”, aktivně se zapojit do činnosti “APČR” a důstojně reprezentovat “APČR” v České republice i v zahraničí. -
V.3. Každoročně zaplatit stanovený členský příspěvek v souladu s těmito stanovami “APČR”. Výši každoročního členského příspěvku stanovuje Představenstvo “APČR” na základě návrhu Ústřední Rady “APČR”, a to nejpozději do 31.12. končícího kalendářního roku, a zveřejňuje ji na internetových stránkách “APČR”. 
V.4. Členství se váže na osobu člena. Členství v “APČR” není převoditelné na jinou osobu. 
V.5. Každý člen “APČR” má právo se zúčastnit všech akcí pořádaných APČR.
V.6. Členem “APČR” se stává občan ČR nebo občan evropské země, který splňuje podmínky těchto stanov, na základě řádně vyplněné a podané přihlášky za člena “APČR” na adresu předsedy představenstva “APČR”. Členem se však stává až poté,
kdy o jeho přijetí za řádného člena rozhodne Ústřední Rada a po zaplacení prvního členského příspěvku na příslušný rok trvání členství. O přijetí za člena „APČR“ však není právní nárok a Ústřední Rada “APČR” má právo přihlášku i odmítnout, a to i bez udání důvodu. Nerozhodne-li Ústřední Rada o přijetí člena nebo jeho odmítnutí do 30 dní, má se za to, že dnem následujícím členství vzniká. 
V.7. V případě, že je přihláška podána k jinému datu než 1. 1. běžného roku, je u nových členů první roční členský poplatek stanoven vždy v plné výši.
V.8. Členství v “APČR” se obnovuje každoročně, a to úhradou členského příspěvku do 31. 3. příslušného kalendářního roku. 
strana pátá
V.9. Členství v APČR zaniká následujícími způsoby:
- dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství Předsedovi představenstva “APČR”, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak.
- úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého; 
- vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí představenstva o vyloučení člena z “APČR” vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak.
Představenstvo “APČR” má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje účel “APČR” dle čl. II těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov a Etického kodexu “APČR”.
- Členství v “APČR” dále zaniká, pokud ani v dodatečné lhůtě stanovené upomínkou po 31. 3. běžného roku, nebo po dvou upomínkách, nebyl uhrazen členský příspěvek v plné výši. O případných výjimkách rozhoduje Představenstvo “APČR” .
- Rozhodnutím Ústřední Rady a Představenstva “APČR” o přeměně “APČR” na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 občanského zákoníku. 
V.10. Rozhodnutí o vyloučení se v písemné podobě zasílá vyloučenému členovi elektronicky na jeho e-mailovou adresu, nebo písemně na adresu jeho trvalého bydliště, které člen uvedl v přihlášce za člena “APČR”.
V.11. Člen “APČR” může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby toto rozhodnutí přezkoumala Kontrolní komise “APČR”. Návrh na přezkoumání rozhodnutí předkládá vyloučený člen v písemné podoběPředstavenstvu “APČR” , které je povinno návrh předložit Kontrolní komisi “APČR” . Kontrolní komise rozhodnutí o vyloučení člena buď potvrdí, nebo zruší. Rozhodnutí o vyloučení zruší v případě, kdy je toto v rozporu se zákonem nebo stanovami “APČR”
V.12.Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
V.13. Při zániku členství v “APČR” se uhrazený roční členský příspěvek a ani jeho alikvotní část nevrací zpět. Při zániku členství v “APČR” automaticky okamžitě zaniká i členství ve statutárním orgánu “APČR”, pokud byl takového orgánu členem. 
V.14. Členové “APČR” jsou povinni dodržovat Etický kodex “APČR”, který je dokumentem shrnujícím pravidla chování členů. Etický kodex “APČR” zpracovává Ústřední Rada a schvaluje Představenstvo. Členové “APČR” Etický kodex přijímají vstupem do “APČR”, otevřeně deklarují dodržování stanovených pravidel a jsou si vědomi skutečnosti, že v případě jejich porušení a neprovedení patřičné nápravy může rozhodnutím představenstva “APČR” dojít k ukončení členství bez nároku na náhradu alikvotní části zaplaceného ročního členského příspěvku. 
V.15. Členové “APČR” neručí za případné dluhy “APČR”. 
strana šestá
V.16. Ústřední Rada a Představenstvo “APČR” vedou seznam členů “APČR”. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Předseda představenstva, nebo jím pověřený člen představenstva. A ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu. Seznam členů “APČR” může být veden i elektronickou formou. 
V.17. Údaje o členech “APČR” mohou být zpřístupněny orgánům státní správy České republiky pouze v nezbytných případech stanovených zákony České republiky. Každý
zájemce o členství v “APČR” podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů “APČR” byly tímto způsobem státním orgánům České republiky zpřístupněny. 
V.18. Každý bývalý člen “APČR” má právo požádat představenstvo “APČR” o vymazání ze seznamu členů “APČR”. Představenstvo je povinno bývalého člena “APČR” ze seznamu členů “APČR” vymazat, včetně údajů o své osobě, popřípadě vydat i potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.

celé znění naleznete ve Stanovách APČR