Níže uvedené informace se vztahují pouze k uznávání certifikátů o očkování, nikoliv o testování, nebo o prodělaném onemocnění covid-19.

Certifikáty jsou uznávané pro vstup do provozoven, při využití služeb. Zjednodušují také cestování. Plně očkovaní občané ČR, resp. občané EU mohou z jakékoliv země přicestovat bez testu a bez podstoupení samoizolace, jen s příjezdovým formulářem. Certifikáty o očkování jsou tak součástí systému O-T-N, kdy jsou využití služeb nebo vstup do provozoven podmíněné právě Očkováním, negativním výsledkem Testu nebo proděláním Nemoci.

Stanovisko Evropského centra pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC)

S ohledem na postupující vakcinaci v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru vydalo Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) dne 21. 4. 2021 pokyny týkající se možného uvolňování omezení zavedených za účelem snížení rizika přenosu nákazy pro ty osoby, které již podstoupily kompletní očkování proti covid-19 (tzn. alespoň po dvou týdnech od aplikace druhé dávky vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca či Moderna nebo od aplikace jednodávkové vakcíny od společnosti Johnson and Johnson).

Na základě dosavadních výsledků o efektivitě očkování látkami schválenými Evropskou lékovou agenturou (EMA) ECDC dospívá k závěru, že u plně očkovaných osob existuje velice nízké riziko, že se nakazí SARS-CoV-2, a v případě nákazy existuje velice nízké až nízké riziko, že by se při kontaktu nákaza přenesla na neočkovaného člověka (v případě nákazy nenaočkované osoby se pak závažnost průběhu infekce odvíjí zejména od věku nenaočkované osoby a také od dalších rizikových faktorů jako jsou např. jiná onemocnění).

V případě osob s ukončeným očkováním mohou státy přistoupit k uvolnění v některých oblastech, především pak cestování. Pravděpodobnost, že plně naočkovaný cestující představuje při příchodu do země riziko, je dle závěrů malá.

V kontextu očkovacích certifikátů je však nutné hledět na rizika, na která opakovaně upozorňují evropské i globální společenství, a sice rostoucí trh s padělky certifikátů nejrůznějších druhů. Na rizika zneužití – zejména potvrzení o prodělaném testu – ve svých zprávách upozorňuje např. i Europol. Falešná osvědčení mohou představovat významné riziko pro veřejné zdraví. Orgány jednoho členského státu musí mít jistotu, že informace obsažené v certifikátu vydaném v jiném členském státě jsou důvěryhodné, že nebyly padělané, že patří osobě, která je předkládá, a že každý, kdo tyto informace ověřuje, má přístup pouze k minimálnímu množství nezbytných informací. Také proto jsou kritéria pro uznávání certifikátů o očkování z třetích zemí stanovena relativně přísně a zcela v souladu s nařízením EU.

Opatření, která se týkají certifikátů

Pro potřeby ochranného opatření č. MZDR 20599/2020-94, kterým se stanoví podmínky pro vstup do ČR, a pro potřeby mimořádného opatření č. MZDR 1595/2021-6, kterým se stanová očkování jako výjimka z některých povinností, se národním certifikátem o očkování myslí následující certifikáty:

Uznávané certifikáty ze zemí Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru

Dne 15. 6. 2021 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.

S cílem zajištění svobody volného pohybu a pobytu v rámci EU, byl nařízením vytvořen společný rámec pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání COVID-19 nazvaný „Digitální COVID certifikát EU“ (dále také „DCC“). Více informací o DCC naleznete zde: Digitální certifikát EU COVID | Evropská komise (europa.eu).

Účelem digitálního certifikátu EU COVID je usnadnit volný a bezpečný pohyb v rámci EU během pandemie COVID-19. Cestovat lze tedy nadále i bez certifikátu, na držitele certifikátu se však nebudou vztahovat omezení, jako je například karanténa. Členský stát však může i držitelům certifikátu uložit omezení, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví (po konzultaci s Evropskou komisí).

Digitální certifikát EU COVID je dostupný všem: zahrnuje údaje o očkování, testování a prodělání nemoci COVID-19,

  • je zdarma a k dispozici ve všech jazycích EU,
  • je dostupný v digitální a papírové podobě,
  • je bezpečný a obsahuje digitálně podepsaný QR kód.

Digitální certifikát EU COVID o provedeném očkování, je certifikát, který od 1. července vystavují všechny země EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, San Marino, Švýcarska a Vatikánu.

Znamená to, že Digitální certifikát EU COVID vystavený v České republice uznávají pro vstup na svoje území všechny následující země a to v souladu s pravidly, která si dané země stanoví. Česká republika naopak uznává certifikáty všech těchto zemí.

Do 12. srpna existuje přechodné období, kdy státy musí uznávat i certifikáty původní, vydané v těchto zemích. Pokud jsou původní certifikáty k dispozici, jejich vzory jsou dohledatelné v seznamu níže.

Od 12. srpna bude uznáván pouze nový vzor certifikátu, který od 1. června vystavuje i Česká republika. Certifikát lze stáhnout na portálu ocko.uzis.cz nebo pomocí aplikace Tečka.

Vzor evropského certifikátu je dostupný zde.

Vzory certifikátů zemí EU a EHP

+

Uznávané certifikáty z ostatních zemí

Pokud jde o certifikáty vystavené v ostatních zemích, je třeba pamatovat na to, že tyto certifikáty mohou využít pro vstup na území České republiky a pro přístup ke službám a do provozoven pouze občané ČR a občané EU.

Znamená to, že například občané Švýcarska, kteří byli očkovaní ve Švýcarsku, nebo občané Velké Británie, kteří byli očkovaní ve Velké Británii, nemohou u vstupu na naše území, u vstupu do provozoven či při využití služeb na území České republiky uplatnit svůj očkovací certifikát.

Dále musí certifikát splňovat další náležitosti:

  • musí jít o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi a obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení,
  • musí jít o očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou (tj. stejný typ očkovací látky registrovaný stejným výrobcem).

S ohledem na výše uvedené splňují náležitosti certifikáty z těchto zemí:

Evropská komise momentálně jedná s více jak 30 zeměmi o vzájemné kompatibilitě certifikátů prokazujících prodělané očkování. Seznam tedy bude průběžně rozšiřován, a to nejen o tyto země, ale také o ty, jejichž certifikáty splní výše uvedené náležitosti.